Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. KDV / Peuterwerk
 3. BSO
 4. Gastouderbureau
 5. Over ons
 6. Praktisch
 7. - Veelgestelde vragen
 8. - Aangepaste openingstijden
 9. - Inschrijven
 10. - Tarieven 2023 Kinderopvangtoeslag Toolkit 'Uitleg Kinderopvangtoeslag' Werkloosheid
 11. - De Bieënkorf App
 12. - Samenwerkingspartners Scholen voor Morgen
 13. - Documenten & formulieren
 14. - Nieuwsberichten
 15. Contact
Vooruitblik 2022 - Kindercentrum de Bieënkorf Wijhe
11-01-2022

Vooruitblik 2022 - Kindercentrum de Bieënkorf Wijhe

Wat gaan we als Bieënkorf in 2022 allemaal doen? In deze vooruitblik willen we u alvast meenemen.

Maar eerst even terugblikken op 2021:
Het was een zwaar jaar waarin veel gevraagd is van de flexibiliteit en inzet van onze medewerkers. Desondanks bleven zij gemotiveerd om de kwaliteit van de opvang hoog te houden en zijn er veel mooie nieuwe dingen gebeurd en ingezet!
 • De corona bleef ons ook afgelopen jaar parten spelen. Er volgde een tweede sluiting van de kinderopvang die begon op 16 december 2020 en duurde tot en met 7 februari 2021.
 • Het kinderdagverblijf (0-4 jaar) en de gastouderopvang waren met ingang van 8 februari 2021 weer geopend. Voor de BSO duurde de sluiting tot 19 april 2021. In de tussenliggende periode hebben we wel noodopvang verzorgd voor ouders in cruciale beroepen en kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. En vanaf 20 december jl. weer een sluiting voor de BSO. Het kinderdagverblijf (0-4 jaar) en de gastouderopvang bleven gelukkig gewoon open.
 • BSO-medewerkers hebben tijdens de sluitingsperiode ook ondersteuning gegeven in het basisonderwijs, daar zijn we trots op!
 • De krapte in het personeel bleef echter een grote zorg, mede door het veelvuldig moeten testen van medewerkers, waardoor zij op die momenten niet inzetbaar waren.

Het kinderdagverblijf (KDV) en peuterwerk (PW):
 • De Bieënkorf werkt volgens de visie “competentie vergrotend werken met jonge kinderen”. Dit betekent dat kinderen vanuit een positieve houding van de pm’er worden gestimuleerd om nieuwe vaardigheden aan te leren.
 • In 2021 zijn er op maat gemaakte trainingen door alle pm’ers van de Bieënkorf gevolgd. In 2022 gaan we hier verder mee. Pm’ers worden op de werkvloer gecoacht door de VVE-coördinator (Voorschoolse- en vroegschoolse educatie), de pedagogisch coach en een medewerker van Trias jeugdhulp. “Video Interactie Begeleiding” speelt bij het coachen een grote rol.  
 • De groei van het aantal kinderen blijft doorgaan. Vanaf 2022 wordt er daarom op dinsdag en donderdag een vierde peuterwerk groep geopend.
 • Sinds enige jaren is er een Triasgroep gehuisvest in de Bieënkorf. Daardoor kunnen we nauw samenwerken en sneller de ontwikkeling van kinderen in kaart brengen.

Voorschoolse Educatie (VE) 0-4 jaar:
 • Vanaf eind 2021 bieden we voorschoolse educatie (VE) aan door middel van het programma “Uk & Puk” aan alle kinderen van 0 tot 4 jaar.
  Het programma wordt elke dag door onze pm’ers aangeboden en helpt om spelenderwijs en doelgericht te werken aan de brede ontwikkeling van de kinderen. Doel is om achterstanden te voorkomen, te verminderen en kinderen hierdoor een betere start in het basisonderwijs te bieden.
 • ”Uk & Puk” bestaat uit activiteiten in een rijke speelleeromgeving, passend bij een thema. Vier ontwikkelingsgebieden staan centraal: Taal-, sociaal-emotionele-, motorische- en de rekenontwikkeling. Er zijn activiteiten voor de grote en de kleine groep en individuele activiteiten, waarin per leeftijdsgroep en ontwikkelingsfase doelen zijn geformuleerd.  
 • Binnen “Uk & Puk” worden ouders gezien als partner in de ontwikkeling van kinderen en worden ouders hier bij betrokken.
 • Op de Bieënkorf worden kinderen gevolgd met het volgsysteem Pravoo. Samen met het basisonderwijs zal in 2022 onderzocht worden welk volgsysteem scholen en kinderopvang gezamenlijk gaan gebruiken in de toekomst. Dit is weer een stap dichterbij de samenwerking voor “Scholen voor Morgen”.

Buitenschoolse Opvang (BSO)
 • De “SportBSO inOranje” en de activiteiten waarin kinderen ook andere talenten kunnen ontwikkelen, worden in 2022 gecontinueerd.
 • Het buitenschools leren blijft onder de aandacht, waarbij de samenwerking met basisonderwijs wordt gezocht, zodat we voor deze leeftijdscategorie (4-13 jaar) kunnen werken aan de ononderbroken ontwikkelingslijn. Hierin wordt ook de samenwerking met de Capellenborg meegenomen.  
 • Niet alle kinderen gaan naar school in Wijhe. Voor deze groep kinderen is het wenselijk dat ze toch opvang na school hebben in hun eigen buurt met kinderen uit hun eigen omgeving. Daarom zijn we samen met de gemeente en Trias aan het onderzoeken of er een “inclusieve BSO groep” gestart kan worden. Hierdoor kunnen kinderen waarvoor de reguliere BSO niet de geschikte opvangplek is, toch deelnemen aan opvang in hun eigen dorp met eigen buurtgenootjes.

Gastouderopvang
 • De gastouderopvang is een aanvulling op onze reguliere opvang: kleinschalig en flexibel. Daarom blijven we hier in investeren.
 • Vroege signalering van problemen, contacten met het consultatiebureau en Trias kan ook bij deze kinderen worden ingezet, uiteraard in samenspraak met het gastouderbureau en ouders. Vanuit het gastouderbureau wordt actief gestimuleerd om kinderen vanaf 2 jaar naast de opvang bij de gastouder deel te laten nemen aan het peuterwerk.  
 • Er is echter een tekort aan gastouders. Het werven en behouden van gastouders is daarom cruciaal en heeft alle aandacht. Daarom zetten we ook in 2022in op het verbeteren van de onderlinge contacten van gastouders en de binding met de Bieënkorf.


Buitenterrein
Er is begonnen met het ontwikkelen van een uitdagender speelplek op het buitenterrein voor de BSO. Dit wordt in 2022 verder opgepakt.

Personeel
 • De krapte op de arbeidsmarkt treft helaas ook de kinderopvang. Nieuw personeel is schaars. Per januari beginnen er gelukkig twee nieuwe ervaren krachten op het kinderdagverblijf en het peuterwerk. Daarnaast blijven we werven en kijken naar mogelijkheden om aan personeel te komen.
 • Met het basisonderwijs gaan we daarom gezamenlijk personeel werven. Deze medewerkers zijn ’s ochtends op de scholen werkzaam en worden ’s middags ingezet op de BSO. Zo kunnen we medewerkers meer uren bieden, wordt het werk aantrekkelijker en slaan de Bieënkorf en de basisscholen twee vliegen in één klap.

Scholen voor Morgen
Scholen voor Morgen begint voor Wijhe dichterbij te komen. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de toekomstige verhuizing van de basisscholen en een deel van de Bieënkorf te realiseren. In 2022 zullen de medewerkers meegenomen worden in de eerste fase van dit traject, want dan zullen de eerste beslissingen moeten worden genomen over de nieuwbouw.

Al deze ontwikkelingen en vernieuwingen zijn mogelijk, omdat we financieel een gezonde organisatie zijn, met betrokken en getalenteerde medewerkers!
 
We kijken daarom met veel optimisme uit naar 2022!
Bekijk pagina
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring