Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. KDV / Peuterwerk
 3. - Onze werkwijze
 4. - Peuterwerk
 5. - Trias DJK
 6. - Bibliotheek op de Bieënkorf
 7. - Feest- en sluitingsdagen, tegoeden en extra opvang
 8. BSO
 9. Gastouderbureau
 10. Over ons
 11. Praktisch
 12. Contact

Onze werkwijze

De groepen
Het kinderdagverblijf/peuterwerk bestaat uit 6 stamgroepen. Ieder kind zit in een vaste stamgroep. Het kan voorkomen dat een kind in 2 stamgroepen zit. Ouders zijn hier dan van op de hoogte. De groepsruimten zijn allemaal transparant en open. Iedere groep heeft 3- tot 4 vaste medewerkers.
Ieder kind moet minimaal 1 dagdeel in de week komen.
In de groepen Knorretje en Lollifant vangen we de jongste kinderen op in de leeftijd van 0-2 jaar.
De peuterwerkgroepen Teigetje, Iejoor, Winnie en Kangaroe vangen kinderen op in de leeftijd van 2-4 jaar. De peuterwerkgroepen werken op het gebied van activiteiten veel samen.
Afhankelijk van de bezetting kunnen op rustige dagen groepen samengevoegd worden.
Iedere stamgroep beschikt over een eigen vaste groepsruimte, welke passend is ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen. Elke groep heeft de mogelijkheid om te spelen op een eigen buitenterrein.

In de groepen wordt gewerkt volgens een vaste structuur. Tijdens het dagelijkse programma is er veel aandacht voor de 4 competenties uit de Wet Kinderopvang: emotionele veiligheid, sociale competentie, persoonlijke competentie en overdracht van normen en waarden.

Kinderen spelen regelmatig elders in het kindercentrum om een activiteit te volgen of vrij te spelen. Het in aanraking komen met andere kinderen, pedagogische medewerkers en groeps- en speelruimten heeft een goede invloed op de kinderen en vergroot hun wereld.

Globale dagindeling 2-4 jaar
7.00 -    9.00  Binnenkomst kinderen en vrij spel.                          
9.00 -    9.30  Activiteiten voor de grote groep, kleine groep en individuele activiteiten.
9.30 -    9.40  Gezamenlijk opruimen.
9.40 -  10.00  Drinken, fruit eten. Tafelactiviteit.
10.00 -10.15  Verschonen en toiletgang.
10.15 -10.45  Activiteiten voor de grote groep, kleine groep en individuele activiteiten.
10.45 -11.30  Vrij buiten spelen.
11.30 -12.00  Broodje eten.
12.00 -13.00  Slapers naar bed / vrij spel en ophalen en brengen van kinderen.
13.00 - 14.15 Activiteit voor kinderen die wakker zijn.   
14.15 - 14.30 Drinken.
14.30 -15.00  Activiteiten voor de grote groep, kleine groep en individuele activiteiten.
15.00 -15.30  Begeleidend en vrij spel in de groep.
15.30 -16.00  Drinken, fruit eten. Tafelactiviteit.
16.00 -16.15  Verschonen en toiletgang.         
16.15 -18.00  Vrij spel en ophalen van kinderen.
 
Voor de jongste baby’s is de dagindeling niet groep gebonden. Zij hebben een eigen ritme dat aansluit bij de persoonlijke behoeften.

Activiteiten die o.a. aangeboden worden:
 • Liedjes zingen eventueel aangevuld met instrumenten.
 • Voorlezen van prentenboeken en bekijken van de platen.
 • Spelletjes doen bijv. kringspelletjes, taal- en rekenspelletjes, begrippen, toverspelletjes.
 • Kinderen laten spelen met zand en water.
 • Knutselactiviteiten. Kinderen in aanraking laten komen met verschillende materialen. Papier, verf, lijm.
 • Buitenspelen, naar de sporthal.
 • Uitstapjes, naar bos park, etc.
 • Kinderen laten spelen met constructiematerialen.
Deze activiteiten worden zowel in groepsverband, als individueel aangeboden. De activiteiten zijn heel divers en sluiten aan bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Hierbij kan de herhaling van dezelfde activiteiten van belang zijn omdat kinderen vanuit een herkenbare situatie de verdieping kunnen opzoeken.
Wij streven naar een situatie dat kinderen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen en we stimuleren de kinderen in hun persoonlijke, sociale en emotionele ontwikkeling.

Peuterwerk 2-4 jaar
Op de Bieënkorf bieden we voorschoolse educatie (VE) aan door middel van het programma Uk & Puk aan alle kinderen van 0 tot 4 jaar.

Het doel van Uk & Puk is achterstanden te voorkomen en/of te verminderen door de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren en hen hierdoor een betere start in het basisonderwijs te  bieden.
Het programma biedt onze pedagogisch medewerkers een manier om spelenderwijs en doelgericht te werken aan de brede ontwikkeling van de kinderen.

Uk & Puk bestaat uit thematische activiteiten in een rijke speelleeromgeving met themahoek waarin door pedagogisch medewerkers kansen voor ontwikkelingsstimulering worden gecreëerd.
Vier ontwikkelingsgebieden staan centraal: spraak-taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorisch-zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.

Er zijn activiteiten voor de grote groep, kleine groep en individuele activiteiten, waarin per leeftijdsgroep en/of ontwikkelingsfase subdoelen zijn geformuleerd.
Daarnaast worden de dagelijkse routines als kansen gegrepen en benut om zoveel mogelijk ontwikkelingsdoelen te behalen. Tevens wordt er op een planmatige wijze gewerkt aan ouderbetrokkenheid. Binnen Uk & Puk worden ouders gezien als partner in de ontwikkeling van kinderen en daarom wordt ouderbetrokkenheid actief gestimuleerd.

Training van pedagogisch medewerkers, coaching met behulp van videobeelden en continue professionalisering zijn een verplicht onderdeel van het programma.

Het programma wordt vijf dagen per week gedurende de gehele dag in het kindercentrum aangeboden. Een kind krijgt zodoende gedurende de gehele periode dat hij/zij het kindercentrum bezoekt, dit aanbod.

Doorgaande lijn naar de basisschool
Met Uk & Puk kan een doorgaande leerlijn worden gecreëerd doordat de aanpak goed aansluit bij de meest gangbare VVE-programma’s voor groep 1 en 2 in het primair onderwijs.

Eet- en drinkmomenten
Eten en drinken is gezellig, leuk en gezond. Eet- en drinkmomenten bepalen het ritme van de groep. Zowel sociale, emotionele als ook motorische vaardigheden zijn hierbij van belang. Niet te veel regels over wat wel en niet mag. Genieten van de maaltijd staat voorop.
We gaan bewust om met het geven van toegevoegde suikers en zouten aan kinderen. Zo bieden we doorgaans water en thee aan en gebruiken we als broodbeleg o.a. zelfgemaakte groente spread. Verder handelen we vanuit ons voedingsbeleid.

Verschonen, zindelijk worden en slapen
Tijdens verschoningsmomenten is een vertrouwde relatie tussen medewerker en kind belangrijk. Het draagt bij aan gevoel van veiligheid en welbevinden. Belangrijke voorwaarde is dat een medewerker respectvol met het kind omgaat.
Zindelijk worden is een mijlpaal in een peuterleven. Het is belangrijk om het kind niet te veel onder druk te zetten. Ieder kind heeft zijn eigen tempo. Het kind moet er aan toe zijn om aan zindelijkheidstraining te beginnen.
 
Bij slapen of rusten geven de slaaprituelen houvast. Belangrijk is overleg met ouders om overgang van thuis naar kindercentrum zo goed mogelijk te laten verlopen. Door met elkaar in gesprek te blijven, kunnen problemen worden voorkomen.

Mentorschap
Ieder kind krijgt een mentor toegewezen. Dit is degene die uw kind het vaakst zal zien. De mentor bewaakt de ontwikkeling en welbevinden van uw kind. Gesprekken in het kader van de Doorgaande lijn zullen met de mentor plaats vinden.
Baby’s krijgen zoveel mogelijk de fles aangeboden door hun mentor en als deze er niet is dan een andere vaste medewerker van die dag. Zo wordt de ‘vreemde’ opvangplek voor de baby eerder veilig en vertrouwd. De mentor zal de baby beter leren kennen en zal zo de signalen die het geeft sneller herkennen.

Kind volgsysteem en de doorgaande lijn
De Bieënkorf volgt ieder kind aan de hand van een kind volgsysteem. Alle kinderen worden geobserveerd wanneer zij 1.10,  2.10  en 3.10 jaar zijn.  De observaties van 2.10 en 3.10 jaar worden besproken met de ouders en na toestemming van de ouders naar de basisschool verstuurd wanneer het kind 4 jaar wordt. De ontwikkeling en de eventuele bijzonderheden van hun kind worden daarin benoemd.
Wanneer een kind een achterstand laat zien in zijn ontwikkeling wordt dit met de ouders besproken. Er kan dan worden besloten om extra hulp in te schakelen.
 
Ieder kind brengt vlak voor het 4e jaar, samen met andere peuters en een pedagogisch medewerker, een bezoekje aan hun ‘eigen’ basisschool. Het bezoeken van de basisscholen past in ons VVE programma en het streven naar een doorgaande lijn en wordt door zowel het onderwijs, als ook de Bieënkorf als heel positief ervaren.
 
Peuters met taal/spraak - of ontwikkelingsachterstand komen op basis van VVE-indicatie (doelgroep VVE).
Deze kinderen komen per jaar 51 weken 4 dagdelen van 6 uur ieder, per week bij ons. De ontwikkeling van deze kinderen wordt extra en nauwlettend gevolgd. Ook krijgen deze peuters een warme overdracht naar de basisschool.

Contact met ouders      
Ouderbetrokkenheid vinden we erg belangrijk. Tijdens het brengen en halen zijn er mogelijkheden om bijzonderheden van het kind door te spreken. Verder zijn er de gesprekken n.a.v. het volgsysteem. Indien wenselijk vindt er vaker een gesprek plaats.
Daarnaast maken wij gebruik van de Bieënkorf-app.
 
Financiering

Kinderopvangtoeslag

De financiering zal voor de meeste ouders via de kinderopvangtoeslag plaatsvinden. De gemeente Olst-Wijhe vindt het belangrijk dat álle kinderen gebruik kunnen maken van een voorschoolse voorziening (Peuterwerk). Daarom is er voor gezinnen die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag een speciale regeling. Neem hiervoor contact op met info@bieenkorf.nl of 0570-524114.

Tarieven 2023


Onze LRK -nummers die nodig zijn voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag:

 1. KDV 103623929
 2. GOB 199759480
 3. VSO en BSO Bonte Bende, Bikkels en SportBSO 146051622
 4. BSO Binkies, Banjers, Bengels, Bende en Branies 214084395

Toeslag berekenen

Het bedrag aan kinderopvangtoeslag is afhankelijk van veel factoren. Benieuwd wat u aan toeslag ontvangt? Doe de berekening.

Mijn toeslag berekenen
Bekijk pagina
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring