Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. Corona
 3. KDV / Peuterwerk
 4. - Onze werkwijze
 5. - Peuterwerk
 6. - Trias DJK
 7. - Bibliotheek op de Bieënkorf
 8. - Feest- en sluitingsdagen, tegoeden en ruilen
 9. BSO
 10. Gastouderbureau
 11. Over ons
 12. Praktisch
 13. Contact

Onze werkwijze

De groepen
Het kinderdagverblijf/peuterwerk bestaat uit 5 stamgroepen. Ieder kind zit in een vaste stamgroep. Het kan voorkomen dat een kind in 2 stamgroepen zit. Ouders zijn hier dan van op de hoogte. De groepsruimten zijn allemaal transparant en open. Iedere groep heeft 3- tot 4 vaste medewerkers.
Ieder kind moet minimaal 1 dagdeel in de week komen.
In de groepen Knorretje en Lollifant vangen we de jongste kinderen op in de leeftijd van 0-2 jaar.
De peuterwerkgroepen Teigetje, Iejoor en Winnie vangen kinderen op in de leeftijd van 2-4 jaar. De peuterwerkgroepen werken op het gebied van activiteiten veel samen.
Afhankelijk van de bezetting kunnen op rustige dagen groepen samengevoegd worden.
Iedere stamgroep beschikt over een eigen vaste groepsruimte, welke passend is ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen. Elke groep heeft de mogelijkheid om te spelen op een eigen buitenterrein.

In de groepen wordt gewerkt volgens een vaste structuur. Tijdens het dagelijkse programma is er veel aandacht voor de 4 competenties uit de Wet Kinderopvang: emotionele veiligheid, sociale competentie, persoonlijke competentie en overdracht van normen en waarden.

Kinderen spelen regelmatig elders in het kindercentrum om een activiteit te volgen of vrij te spelen. Het in aanraking komen met andere kinderen, pedagogische medewerkers en groeps- en speelruimten heeft een goede invloed op de kinderen en vergroot hun wereld.

Globale dagindeling 2-4 jaar
7.00 -    9.00  Binnenkomst kinderen en vrij spel.                          
9.00 -    9.30  Banjertijd.
9.30 -    9.40  Gezamenlijk opruimen.
9.40 -  10.00  Drinken, fruit eten. Tafelactiviteit.
10.00 -10.15  Verschonen en toiletgang.
10.15 -10.45  Werken met het Thema.
10.45 -11.30  Vrij buiten spelen.
11.30 -12.00  Broodje eten.
12.00 -13.00  Slapers naar bed / vrij spel en ophalen en brengen van kinderen.
13.00 - 14.15 Activiteit voor kinderen die wakker zijn.   
14.15 - 14.30 Drinken.
14.30 -15.00  Banjertijd.
15.00 -15.30  Begeleidend en vrij spel in de groep.
15.30 -16.00  Drinken, fruit eten. Tafelactiviteit.
16.00 -16.15  Verschonen en toiletgang.         
16.15 -18.00  Vrij spel en ophalen van kinderen.
 
Elke ochtend en middag wordt er Banjertijd aangeboden aan een klein groepje oudste peuters. Tijdens Banjertijd worden er uitdagende activiteiten aangeboden die goed aansluiten bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Hiermee beogen we een goede voorbereiding voor de basisschool.

Voor de jongste baby’s is de dagindeling niet groep gebonden. Zij hebben een eigen ritme dat aansluit bij de persoonlijke behoeften.

Activiteiten die o.a. aangeboden worden:
 • Liedjes zingen eventueel aangevuld met instrumenten.
 • Voorlezen van prentenboeken en bekijken van de platen.
 • Spelletjes doen bijv. kringspelletjes, taal- en rekenspelletjes, begrippen, toverspelletjes.
 • Kinderen laten spelen met zand en water.
 • Knutselactiviteiten. Kinderen in aanraking laten komen met verschillende materialen. Papier, verf, lijm.
 • Buitenspelen, naar de sporthal.
 • Uitstapjes, naar bos park, etc.
 • Kinderen laten spelen met constructiematerialen.
Deze activiteiten worden zowel in groepsverband als individueel aangeboden. De activiteiten zijn heel divers en sluiten aan bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Hierbij kan de herhaling van dezelfde activiteiten van belang zijn omdat kinderen vanuit een herkenbare situatie de verdieping kunnen opzoeken.
Wij streven naar een situatie dat kinderen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen en we stimuleren de kinderen in hun persoonlijke, sociale en emotionele ontwikkeling.

Peuterwerk 2-4 jaar
Sinds september 2012 is de voormalige peuterspeelzaal geharmoniseerd met de kinderopvang. Hierdoor is een nieuw concept Peuterwerk ontstaan, waarbij de inhoud van de peuterspeelzaal is blijven voortbestaan in de kinderopvang.
Op het Peuterwerk werken we met het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Doe meer met Bas. Dit programma is er op gericht om (dreigende) achterstanden bij jonge kinderen vroegtijdig te signaleren en daarop op spelende wijze, doch zo optimaal mogelijk, op in te kunnen spelen.
Alle medewerkers hebben hiertoe (vervolg) trainingen in gevolgd om dit programma op een adequate manier aan te kunnen bieden aan de peuters.
De nadruk van het programma Doe meer met Bas ligt op het stimuleren van de taal. Hoe eerder en hoe meer taal bij kinderen wordt gestimuleerd, hoe beter dat is. Doe meer met Bas biedt hiervoor een goede ingang.
De volgende aanpak wordt gehanteerd:
 • woordenschat als basis
 • de kleine groep als ingang
 • veel voorlezen
 • vertellen a.d.h.v. Bas-vertelplaten
 • in gesprek met kinderen
 • goede vragen stellen
 • spelend leren
 • woorden leren bij rekenen
 • samen met ouders

Eet- en drinkmomenten
Eten en drinken is gezellig, leuk en gezond. Eet- en drinkmomenten bepalen het ritme van de groep. Zowel sociale, emotionele als ook motorische vaardigheden zijn hierbij van belang. Niet te veel regels over wat wel en niet mag. Genieten van de maaltijd staat voorop.
We gaan bewust om met het geven van toegevoegde suikers en zouten aan kinderen. Zo bieden we doorgaans water en thee aan en gebruiken we als broodbeleg o.a. zelfgemaakte groente spread. Verder handelen we vanuit ons voedingsbeleid.

Verschonen, zindelijk worden en slapen
Tijdens verschoningsmomenten is een vertrouwde relatie tussen medewerker en kind belangrijk. Het draagt bij aan gevoel van veiligheid en welbevinden. Belangrijke voorwaarde is dat een medewerker respectvol met het kind omgaat.
Zindelijk worden is een mijlpaal in een peuterleven. Het is belangrijk om het kind niet te veel onder druk te zetten. Ieder kind heeft zijn eigen tempo. Het kind moet er aan toe zijn om aan zindelijkheidstraining te beginnen.
 
Bij slapen of rusten geven de slaaprituelen houvast. Belangrijk is overleg met ouders om overgang van thuis naar kindercentrum zo goed mogelijk te laten verlopen. Door met elkaar in gesprek te blijven, kunnen problemen worden voorkomen.

Mentorschap
Ieder kind krijgt een mentor toegewezen. Dit is degene die uw kind het vaakst zal zien. De mentor bewaakt de ontwikkeling en welbevinden van uw kind. Gesprekken in het kader van de Doorgaande lijn zullen met de mentor plaats vinden.
Baby’s krijgen zoveel mogelijk de fles aangeboden door hun mentor en als deze er niet is dan een andere vaste medewerker van die dag. Zo wordt de ‘vreemde’ opvangplek voor de baby eerder veilig en vertrouwd. De mentor zal de baby beter leren kennen en zal zo de signalen die het geeft sneller herkennen.

Kind volgsysteem en de doorgaande lijn
De Bieënkorf volgt ieder kind aan de hand van een kind volgsysteem. Alle kinderen worden geobserveerd wanneer zij 1.10,  2.10  en 3.10 jaar zijn.  De observaties van 2.10 en 3.10 jaar worden besproken met de ouders en na toestemming van de ouders naar de basisschool verstuurd wanneer het kind 4 jaar wordt. De ontwikkeling en de eventuele bijzonderheden van hun kind worden daarin benoemd.
Wanneer een kind een achterstand laat zien in zijn ontwikkeling wordt dit met de ouders besproken. Er kan dan worden besloten om extra hulp in te schakelen.
 
Ieder kind brengt vlak voor het 4e jaar, samen met andere peuters en een pedagogisch medewerker, een bezoekje aan hun ‘eigen’ basisschool. Het bezoeken van de basisscholen past in ons VVE programma en het streven naar een doorgaande lijn en wordt door zowel het onderwijs, als ook de Bieënkorf als heel positief ervaren.
 
Peuters met taal/spraak - of ontwikkelingsachterstand komen op basis van VVE-indicatie (doelgroep VVE).
Deze kinderen komen per jaar 51 weken 2 dagdelen van 5 uur ieder, per week bij ons. De ontwikkeling van deze kinderen wordt extra en nauwlettend gevolgd. Ook krijgen deze peuters een warme overdracht naar de basisschool.

Contact met ouders      
Ouderbetrokkenheid vinden we erg belangrijk. Tijdens het brengen en halen zijn er mogelijkheden om bijzonderheden van het kind door te spreken. Verder zijn er de gesprekken n.a.v. het volgsysteem. Indien wenselijk vindt er vaker een gesprek plaats.
Daarnaast maken wij gebruik van de Bieënkorf-app.
 
Financiering

Kinderopvangtoeslag

De financiering zal voor de meeste ouders via de kinderopvangtoeslag plaatsvinden. De gemeente Olst-Wijhe vindt het belangrijk dat álle kinderen gebruik kunnen maken van een voorschoolse voorziening (Peuterwerk). Daarom is er voor gezinnen die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag een speciale regeling. Neem hiervoor contact op met info@bieenkorf.nl of 0570-524114.

Tarieven 2021


Onze LRK -nummers die nodig zijn voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag:

 1. KDV 103623929
 2. GOB 199759480
 3. BSO Bonte Bende en Bikkels 146051622
 4. VSO en BSO Binkies, Banjers, Bengels, Bende 214084395

Toeslag berekenen

Het bedrag aan kinderopvangtoeslag is afhankelijk van veel factoren. Benieuwd wat u aan toeslag ontvangt? Doe de berekening.

Mijn toeslag berekenen
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring