Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. KDV / Peuterwerk
 3. BSO
 4. Gastouderbureau
 5. Over ons
 6. Praktisch
 7. - Veelgestelde vragen
 8. - Aangepaste openingstijden
 9. - Inschrijven
 10. - Tarieven 2023 Kinderopvangtoeslag Toolkit 'Uitleg Kinderopvangtoeslag' Werkloosheid
 11. - De Bieënkorf App
 12. - Samenwerkingspartners Scholen voor Morgen
 13. - Documenten & formulieren
 14. - Nieuwsberichten
 15. Contact
Scholen voor Morgen Wijhe Nieuwsbrief #1 Juli 2022
15-07-2022

Scholen voor Morgen Wijhe Nieuwsbrief #1 Juli 2022

Ieder kind is anders en heeft zijn eigen interesses, talenten en tempo. Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en bewandelen hun eigen weg. Ze leren op allerlei manieren: door te spelen en bewegen, samen te werken, na te denken over zichzelf, creatief te zijn en kennis op te doen. Leren werkt het beste als opvang, school en andere partners nauw samenwerken en de overgang tussen thuis, opvang en school soepel loopt. In de kindcentra in Olst en Wijhe werken straks vertrouwde gezichten die allemaal – op hun eigen manier – betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Via deze nieuwsbrief informeren we je over de voortgang van dit proces. Meer achtergrondinformatie is te vinden op www.scholenvoormorgen.org.
 

Nieuwe ontwikkelingen

De totstandkoming van het kindcentrum gaat stap voor stap. We willen u graag informeren over een aantal recente ontwikkelingen. Zo krijgt de samenwerking tussen opvang en onderwijs steeds meer vorm, werd er een intentieovereenkomst getekend met Stichting Maatschappelijk Vastgoed en dachten de kinderen van De Wije en Mijnpleinschool Wijhe na over de buitenruimte van het nieuwe kindcentrum.
 

Eerste handtekeningen kindcentrum gezet

Vrijdag 20 mei ondertekenden De Mare, mijnplein, de Bieënkorf en de gemeente Olst-Wijhe namelijk een intentieovereenkomst met Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) voor de realisatie van het kindcentrum.
De samenwerking gaat volgens het concept ‘huren als een eigenaar’. Dat betekent dat SMV eigenaar wordt van het nieuwe kindcentrum. Zij realiseren en onderhouden het gebouw en verhuren deze vervolgens aan de partijen die gebruik maken van het gebouw. Er is gekozen voor dit concept, omdat het beheer (bv. gebouwbeheer, energiebeheer, etc.) voor verschillende functies in het gebouw op deze manier efficiënt geregeld kan worden. Ook kunnen de scholen en de gemeente door dit concept met hun beschikbare financiële middelen een hogere investering aangaan. Daarnaast is SMV een partij die met dit concept al heeft bewezen energieneutrale en duurzame gebouwen te kunnen realiseren.

Ontwikkelingsplan
Naast het bestemmingsplan aanpassen, moeten er ook andere zaken worden voorbereid voor de realisatie van het kindcentrum. Zo stelt Stichting Maatschappelijk Vastgoed momenteel een ontwikkelingsplan op dat naar verwachting voor de zomer dit jaar klaar is. In dit plan staat hoe en wanneer het kindcentrum wordt gerealiseerd. Daarna gaat SMV aan de slag met een programma van eisen en het ontwerp voor het kindcentrum. Bij het ontwerp worden alle nodige partijen en belanghebbenden betrokken.
 

Kinderen denken mee over buitenruimte kindcentrum

De kinderen uit groep 5/6 van de basisscholen in Olst-Wijhe kregen van burgemeester Strien de vraag om na te denken over de buitenruimte van het nieuwe kindcentrum of eigen school. Elke school maakte één ontwerp. Op 14 april presenteerden Anouk & Bram, Elynn & Puck, Nori & Floor, Elin & Cato, Ben & Ilse en Kristiano & Liz het idee van hun klassen in de raadszaal van het gemeentehuis in Wijhe. Wat een kanjers!
De presentaties leverden fantastische resultaten op. Van een 'vriendenbankje' tot overdekte fietsenstalling en van een 'allesbalveld' tot kabelbaan. Maar ook groentetuintjes, insectenhotels, hangmatten voor de juffen en meesters en een 'chillboom' kwamen voor in de plannen. Veel mooie ideeën, waarbij de kinderen ook echt keken naar veiligheid, duurzaamheid en haalbaarheid. Het was dan ook niet makkelijk voor de jury om een winnaar aan te wijzen. Na lang beraad is dat toch gelukt. Elynn en Puck van Opwaardz uit Olst gingen er met de prijs vandoor.

Kindcentrum
De kinderen van De Wije en Mijnpleinschool Wijhe houden een belangrijke rol bij de inrichting van de buitenruimte van het kindcentrum. Zij mogen de ontwikkelaar en architect helpen bij de ideeën voor hun nieuwe schoolplein.
 

Samenwerking tussen opvang en onderwijs

School en kinderopvang dragen ieder op hun manier bij aan de ontwikkeling van kinderen. In Wijhe werken ze nauw met elkaar samen.
Dat deden ze al, maar in aanloop naar de kindcentra is deze samenwerking extra versterkt. Een voorbeeld hiervan is het 0-6 overleg waar leerkrachten en intern begeleiders van de beide basisscholen en medewerkers en pedagogisch coaches van de Bieënkorf zich gezamenlijk inzetten voor de kinderen in Wijhe en omgeving.
Pedagogisch coaches Natalie Barbie en Eline Pelgrim vertellen er samen met leerkracht Armanda Janssen over.

‘We hebben ongeveer zes keer per jaar overleg,’ vertelt Eline. ‘Tijdens de overleggen hebben we het over onderwerpen zoals de doorgaande lijn van het peuterwerk naar de basisschool. Doel van het overleg is om de onderlinge samenwerking nog beter te maken.’ Armanda vult aan: ‘Door elkaar te ontmoeten en letterlijk bij elkaar in de keuken te kijken, versterken we de contacten tussen opvang en school en kunnen we gemakkelijker gebruik maken van elkaars expertise. Ook sluiten er regelmatig ambulante begeleiders of andere hulpinstanties aan bij ons overleg.’

Het 0-6 overleg levert de medewerkers zelf, maar uiteindelijk ook kinderen en ouders veel op.
Natalie: ‘Tijdens onze werkbezoeken kijken we bijvoorbeeld naar de verschillen en overeenkomsten in werkwijzen. Doordat we inhoudelijke zaken nu meer met elkaar afstemmen spreken we steeds meer één taal richting kinderen en ouders.’ Armanda knikt instemmend: ‘Ouders zien onze samenwerking terug in een vloeiende start van hun kind op de basisschool en ervaren afstemming in praktische en beleidsmatige zaken. De samenwerking heeft daarnaast onder andere gezorgd voor heldere afspraken over de overdracht van kinderen, gezamenlijke studiemiddagen over motorische ontwikkeling van kinderen en een transparant overdrachtsformulier.’

Natalie, Armanda en Eline zijn allemaal enthousiast over het overleg. Eline: ‘In de waan van de dag gaat het elkaar bereiken en ontmoeten wel eens lastig. Dankzij het overleg spreken we elkaar op vaste momenten. Zo zorgen we er samen voor dat de overgang van opvang naar school zo soepel mogelijk verloopt.’ Armanda: ‘Er heerst een positieve sfeer en een leerklimaat waarin we met en van elkaar willen en kunnen leren. We hebben hetzelfde doel voor ogen: kwalitatief goed onderwijs en opvang voor kinderen in onze gemeenschap.’
 

Talentcarrousels

Om de doorgaande leerlijn te optimaliseren, onderwijs te verbreden en elkaars mogelijkheden beter te benutten werken het primair- en voortgezet onderwijs in Wijhe steeds intensiever samen. Een concreet voorbeeld hiervan zijn de talentcarroussels waarbij expertise en faciliteiten uitgewisseld worden.
In juni gingen groep 7 van Mijnpleinschool Wijhe en groep 8 van De Wije bij de Capellenborg tijdens deze talentcarrousels aan de slag met verschillende workshops op het gebied van creativiteit, sport en vakken als aardrijkskunde en scheikunde. Kinderen maakten een libdub, deden proefjes, gingen koken en nog veel meer. Zowel de kinderen, als medewerkers kijken terug op twee geslaagde dagen. Volgend schooljaar krijgen de talentcarrousels een vervolg.
Bekijk pagina
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring