Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. KDV / Peuterwerk
 3. BSO
 4. Gastouderbureau
 5. Over ons
 6. Praktisch
 7. - Veelgestelde vragen
 8. - Aangepaste openingstijden
 9. - Inschrijven
 10. - Tarieven 2024 Kinderopvangtoeslag Toolkit 'Uitleg Kinderopvangtoeslag' Werkloosheid
 11. - De Bieënkorf App
 12. - Samenwerkingspartners Scholen voor Morgen
 13. - Documenten & formulieren
 14. - Nieuwsberichten
 15. Contact
Kindcentrum Wijhe Nieuwsbrief #1 Februari 2024
15-02-2024

Kindcentrum Wijhe Nieuwsbrief #1 Februari 2024

Ieder kind is anders en heeft zijn eigen interesses, talenten en tempo. Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en bewandelen hun eigen weg. Ze leren op allerlei manieren: door te spelen en bewegen, samen te werken, na te denken over zichzelf, creatief te zijn en kennis op te doen. Leren werkt het beste als opvang, school en andere partners nauw samenwerken en de overgang tussen thuis, opvang en school soepel loopt. In de kindcentra in Olst en Wijhe werken straks vertrouwde gezichten die allemaal – op hun eigen manier – betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Via deze nieuwsbrief informeren we je over de voortgang van dit proces. Meer achtergrondinformatie is te vinden op www.scholenvoormorgen.nl.
 

Wijziging bestemmingsplan SPOC terrein

Voordat de onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen in Wijhe geclusterd kunnen worden in één gebouw op het SPOC terrein, is een wijziging in het bestemmingsplan nodig.

Het kindcentrum wordt gebouwd op de locatie van het oude kunstgrasveld. Deze locatie heeft volgens het bestemmingsplan nu de bestemming ‘recreatie – dagrecreatie’. Het kindcentrum kan niet onder deze bestemming worden gerealiseerd. Daarom is er een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld met als doel om de bestemming van de locatie te wijzigen naar ‘maatschappelijk’. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, waarna inwoners zienswijzen over het plan kon indienen. Deze worden beantwoord en meegewogen in de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. Na vaststelling wordt het plan wederom voor 6 weken ter inzage gelegd. Als er geen beroep wordt ingediend bij de Raad van State is het plan onherroepelijk. Naar verwachting zal dit in de eerste helft van 2024 zijn. Hierna start de aanbestedingsfase waarna het ontwerp verder wordt uitgewerkt. Het kindcentrum wordt naar verwachting eind 2026/begin 2027 in gebruik genomen.
 

Nationale voorleesdagen

“Wauw, wat doet de combinatie taal en muziek veel voor kinderen!”

Dit jaar deden De Wije, Mijnpleinschool Wijhe, De Bieënkorf en de Capellenborg voor het eerst gezamenlijk mee aan de nationale voorleesdagen. Professionals vanuit peuterwerk, basis- en voortgezet onderwijs creëerden samen een uitdagend aanbod met zang, spel en beweging voor peuters en kleuters rondom het prentenboek van het jaar “Help, een verrassing!”
Alle drie- en vierjarigen van de Bieënkorf, De Wije en Mijnpleinschool Wijhe deden mee aan een workshop van muziekdocent Ilse Bron-Kortekaas over het prentenboek waar muziek spelenderwijs in terugkwam. “Voorlezen combineren met muziek was een bewuste keuze,” vertelt Armanda Janssen, kwartiermaker. “Muziek werkt verbindend en geeft plezier. Als er een lied ingezet wordt, zingt iedereen mee. Het was prachtig om de kinderen zo vol overgave mee te zien doen aan de workshops! Het zette kinderen gelijk aan. Wat doet de combinatie taal en muziek dan veel voor kinderen. En het gaf ook ons energie. Samen met alle partners hebben we een heel waardevol programma voor kinderen neergezet dat heel verbindend werkt. We gaan dit zeker een vaste plek geven in onze opvang- en onderwijsprogramma’s!”

Naast de workshops kwam een medewerker van de bibliotheek met een vertelkast voorlezen aan alle kinderen uit groep 1 en 2. Leerlingen van de Capellenborg lazen op de Bieënkorf voor aan peuters. Ook wethouder Judith Compagner kwam langs om voor te lezen aan een groepje kinderen.

Nationale voorleesdagen
Tijdens De Nationale Voorleesdagen wordt het voorlezen aan kinderen (0-6 jaar) gestimuleerd die zelf nog niet kunnen lezen of net hebben leren lezen. De campagne benadrukt de voordelen van het (voor)lezen, waaronder het positieve effect op woordenschat, verhaalbegrip en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 

Samenwerking tussen basis- en voortgezet onderwijs

Doorlopende leerlijn
De basisscholen in Wijhe vinden een soepele overstap van kinderen naar het voortgezet onderwijs belangrijk. Een goede aansluiting tussen het onderwijs van de basisschool en de lesstof in het voortgezet onderwijs helpt daarbij. Een werkgroep met medewerkers van De Wije, Mijnpleinschool Wijhe en De Capellenborg bekijkt daarom hoe ze de vakken Nederlands, wiskunde en Engels nog beter op elkaar kunnen laten aansluiten.

“Leerkrachten en docenten gaan binnenkort bij elkaar in de klas kijken,” vertelt Janneke Weulink, kwartiermaker. “Zo krijgen we als basis- en voorgezet onderwijs een beeld van elkaar over de inhoud van de lessen. Uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat de lesstof nog beter op elkaar aansluit
waardoor leerlingen bij de overstap naar het voortgezet onderwijs verder kunnen bouwen op wat ze al weten en kunnen.”

Met en van elkaar leren
“Samenwerken is belangrijk, omdat we veel van elkaar kunnen leren,” aldus Janneke. “Dat doen we bijvoorbeeld heel concreet door aanwezig te zijn op elkaars studiedagen en kennis te delen. Zo geeft een orthopedagoog van De Capellenborg binnenkort presentaties op De Wije, Mijnpleinschool Wijhe en De Bieënkorf over groepsdynamisch werken.”
Bekijk pagina
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring