Ouderportaal Inschrijven
 1. Home
 2. Corona
 3. KDV / Peuterwerk
 4. BSO
 5. Gastouderbureau
 6. Over ons
 7. Praktisch
 8. - Veelgestelde vragen
 9. - Aangepaste openingstijden
 10. - Inschrijven
 11. - Tarieven 2021 Kinderopvangtoeslag Werkloosheid
 12. - De Bieënkorf App
 13. - Samenwerkingspartners Scholen voor Morgen
 14. - Documenten & formulieren
 15. - Nieuwsberichten
 16. Contact
Vooruitblik 2021
05-01-2021

Vooruitblik 2021

In deze vooruitblik willen we u meenemen waar we ons in 2021 op willen richten.

Allereerst nog even terugblikken op 2020.
Dit was wel een heel bijzonder jaar. Half maart in lockdown door het coronavirus. Zes weken was de Bieënkorf gesloten en heeft de Bieënkorf alleen noodopvang voor kinderen met ouders in cruciale beroepen en “kwetsbare kindjes” verzorgd.
Vanaf 11 mei was het kindercentrum weer open voor 0-4 jarigen en voor BSO gedeeltelijk. Vanaf 8 juni waren ook de BSO en scholen weer helemaal open. Dit alles vergde veel flexibiliteit en inzet van het personeel. Daar zijn we dankbaar voor en trots op dat het gelukt is.
Verder ontstond door het invoeren van een continurooster op alle scholen bij de Bieënkorf een vervoersprobleem. Alle kinderen moeten bij een continurooster namelijk op hetzelfde tijdstip opgehaald worden. Ook dit hebben we goed opgepakt.
Daarnaast hadden we in verband met het veelvuldig testen van medewerkers met klachten een personeelskrapte. Dankzij ieders inzet en betrokkenheid hebben we de opvang kunnen continueren. Daarnaast hebben we ook nog een kwaliteitsslag kunnen maken door….. Kortom, het was een jaar met uitdagingen, maar zeker ook een jaar waarin de kracht van ons allemaal extra zichtbaar werd.


Kinderen
Het kinderdagverblijf (KDV)/ Peuterwerk (PW)
De groei die we vorig jaar al voorspelden, heeft zich doorgezet. Hierdoor starten we in 2021 met een nieuwe groep 0-2 jarigen op de drukste dagen maandag, dinsdag en donderdag. Deze Kangaroe groep is gekoppeld aan de Knorretje groep. Mochten er toch minder kinderen komen dan zal de medewerker met de kinderen bij Knorretje ingaan.
KDV en PW hebben een totale capaciteit van 96 kinderen.

Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) 0-4 jaar:
Het afgelopen jaar zijn er flinke stappen gemaakt in ons VVE-programma met het aanstellen van een VVE-coördinator en de implementatie van het stappenplan VVE. Dit zal komend jaar verder uitgewerkt worden. Er is onder andere een voorleesplan gemaakt. Het doel hiervan is om samen met de expertise van de Bibliotheek Salland ouders en kinderen te stimuleren om meer boeken te gaan lezen. Daarnaast gaan we bezig met effectieve VVE en zijn we in kleine overlegvormen coachend bezig om pedagogisch medewerkers (PM-ers) hierin te bekwamen. Een aantal PM-ers zal geschoold worden in babyspecialisme. Een ander groep PM-ers is bezig met de basiscursus VVE. De grootse uitdaging zal de keuze van een nieuwe VVE methode zijn. Vooral ook omdat we dit samen doen met het basisonderwijs, zodat we met elkaar kunnen werken aan de ononderbroken ontwikkelingslijn.

Buitenschoolse Opvang (BSO)
Het Bij-gebouw voor de BSO kinderen begint vol te raken. Vanaf eind december hebben we de groepen Branies en Buddies uitgebreid met twee extra ruimtes.
Voor het Bij-gebouw betekent dit dat er nu 106 plaatsen zijn, een uitbreiding van 36 plaatsen. Daarnaast vangen we in ‘t SPOC nog 60 kinderen op in de groepen Bonte Bende en Bikkels. De totale capaciteit van de BSO is daarmee 166 kinderen. Wat uitbreidingsmogelijkheden betreft zitten we nu aan ons maximum.

De activiteitencarrousel met een afwisselend activiteitenprogramma, waarin kinderen naast sport ook andere talenten kunnen ontwikkelen, zal in 2021 geëvalueerd worden en waar nodig worden bijgesteld. De activiteiten hebben ondanks een slechte start, ten gevolge van corona, het belang al wel bewezen en hebben een toegevoegde waarde voor de BSO.
Daarnaast zal ook een begin worden gemaakt met het buitenschools leren waarbij de samenwerking met basisonderwijs zal worden gezocht, zodat we ook voor deze leeftijdscategorie 4-13 jaar kunnen werken aan de ononderbroken ontwikkelingslijn. Hierin zal ook de samenwerking met de Capellenborg worden meegenomen.

Gebouwen en buitenterrein
In de Kangaroe groep willen we in 2021 een verschoonunit in de groepsruimte creëren. Hier zal een kleine verbouwing moeten plaatsvinden. Deze groep is dan ook geschikt om in de toekomst eventueel 2-4 jarigen op te vangen.
De nieuwe schoolaccommodaties zullen op z’n vroegst in 2025 gerealiseerd zijn. Daardoor zitten we nog geruime tijd in de huidige situatie. Het buitenterrein voor de BSO kinderen moet worden aangepakt. We willen een meer natuurlijker en uitdagender speelplek creëren en de speelruimte voor de kinderen uit het Bij-gebouw vergroten door middel van het verplaatsen van de hekken. Ook moet de doorgang van Capellenborg leerlingen anders worden geregeld. In 2021 gaan we daar de plannen verder voor ontwikkelen.

Vervoer
Het vervoer van BSO kinderen begint een uitdaging te worden. De grootste oorzaken hiervan zijn dat we i.v.m. corona de vervoersmedewerkers niet meer inzetten en het vervoer door PM-ers zelf verzorgd wordt én dat alle scholen dezelfde schooltijden hanteren sinds afgelopen zomer. De inzet van vervoersbedrijf Hetebrij zal daarom worden uitgebreid. Daarnaast wordt een oude bus vervangen door een jonger exemplaar.

Personeel
Gemotiveerd en geschoold personeel is van levensbelang voor de Bieënkorf. Het werven van nieuw personeel is niet makkelijk in verband met schaarste. Scholing wordt steeds meer afgestemd op persoonlijke kwaliteiten en behoeften. Daarnaast stimuleren we PM-ers van de BSO om naast de BSO in het onderwijs werkzaam te zijn. Dit zal de ononderbroken ontwikkelingslijn ten goede komen.

Gastouderopvang
In 2021 halveert de gemeente Olst-Wijhe de leges voor startende gastouders. Ons bezwaarschrift tegen de hoge startkosten om gastouder te worden, heeft gehoor gekregen. Hierdoor hopen we mensen te stimuleren om gastouder te worden, waardoor ook de druk op de BSO mogelijk minder wordt. Tijdens de lockdown hebben de gastouders laten zien dat ze een waardevolle bijdrage in de noodopvang kunnen leveren.

Scholen voor morgen
Met het project “scholen voor morgen” werken de schoolbesturen in Olst-Wijhe samen met de gemeente en partners aan de toekomst van het aanbod. Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang en voortgezet onderwijs is hierbij de succesfactor. Het project richt zich op de jeugd in Olst-Wijhe in de leeftijd van 0-16 jaar. Iedere partner heeft hierin een eigen rol. Ons aanbod, kinderopvang in alle facetten, is hierin een belangrijke factor. Wij zien namelijk de allerjongsten uit de samenleving en begeleiden hen tot en met 12 jaar in de ontwikkeling in de breedste zin van het woord en dus zullen wij het voortouw nemen in de integratie van BSO en basisonderwijs en de aansluiting van KDV op de basisschool. Onze huidige visie op ons eigen aanbod en op de kinderopvang in zijn algemeenheid is: het nog verder inzetten op een VVE aanbod voor alle kinderen van 2-4 jaar (wij vinden dat peuterwerk een basisvoorziening moet zijn voor alle kinderen) een BSO die aansluit bij het leerproces van het kind, en toegankelijk zijn voor ieder kind. Het project “scholen voor morgen” geeft ons mooie kansen en de mogelijkheid om onze visie ook echt werkelijkheid te laten worden.

Al deze ontwikkelingen en vernieuwingen zijn mogelijk, omdat we financieel een gezonde organisatie zijn met betrokken en getalenteerde medewerkers! We kijken daarom met veel optimisme uit naar 2021!
 1. Sitemap
 2. Privacyverklaring